รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายอุทัย บุญมี
-
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0895833189
อีเมล