รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
-
กลุ่มอำนวยการ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
080476446
อีเมล
surin_prov@ksp.or.th