รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
-
หน่วยตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0908298994
อีเมล
pue_baipluthong@hotmail.com