:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
   
1.โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
2.โรงเรียนบ้านกูน
3.โรงเรียนบ้านก็วล
4.โรงเรียนบ้านตะคร้อ
5.โรงเรียนบ้านตะเคียน
6.โรงเรียนบ้านตาเมียง
7.โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
8.โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
9.โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
10.โรงเรียนบ้านละมงค์
11.โรงเรียนบ้านสะกาด
12.โรงเรียนบ้านสีโค
13.โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
14.โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ