:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 15 คน

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
 
[ ดาวน์โหลดไฟล์ (156.58 KB) ]

บทคัดย่อ

           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าดังนี้  คือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 31 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ประเภท  คือ  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   2) แผนการจัดการเรียนรู้   3) แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติ t-test

           ผลการศึกษา  พบว่า

           1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(80/80)  คือ มีประสิทธิภาพ 88.71/84.90

           2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ 60)  คือ มีค่าเท่ากับ 0.7423  คิดเป็นร้อยละ 74.23

           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           4. ความพึงพอใจของผู้เรียนของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58บันทึกโดย : ยุพดี ปลุกใจหาญ
วันที่ : 01 กรกฏาคม 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.