:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 11 คน

 
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
 
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายนพพล พลอาษา
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0821277740
อีเมล
noppon56@yahoo.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางสาววาริสา ดวงใจ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0879650003
อีเมล
warisad272@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางจิราพร ศิริโฉม
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0894264291
อีเมล
ji52040@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายอุทัย บุญมี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0895833189
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางปัทมา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0844175775
อีเมล
pat.k1975@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทร
0849602709
อีเมล
ananphapa@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมชัย ถึงดี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทร
0913506414
อีเมล
krulerm@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายบุญเจริญ บุญเชิด
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0817250533
อีเมล
boon-0817250533@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายอุดม ภาสดา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร
0862654407
อีเมล
udom.pasda@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางเบญญา ศรีดารา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร
0898455727
อีเมล
benya.707@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
หน้าที่ 1 2
 
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.